Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.)


Кънев, Николай (2008) Византийските титли вестарх и протовестарх и приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на техните носители (втора половина на X – началото на XII в.) Античная древность и средние века, вып. 38, Екатеринбург, 2008, 135-163. ISBN 978-5-7525-1856-3


 
  Студия
 византийска рангова йерархия, Византия, средновизантийски период, вестарх, протовестарх, титли, система на дворцово предимство, сфрагистика


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11744
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Андонова, М. Моливдовули от долината на Места – В: Известия на НАИМ, т. XL, София, 2012, 199-204, с. 203.

2. Цитирано в: Андреев, Й., И. Лазаров и П. Павлов Кой кой е в средновековна България. Трето допълнено и основно преработено издание. София, 2012, с. 570.

3. Цитирано в: Андреев, Й., И. Лазаров и П. Павлов Кой кой е в средновековна България. Трето допълнено и основно преработено издание. София, 2012, с. 572.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/