Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в.


Кънев, Николай (2008) Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IX-XI в. Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 309-315. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277224676


 
  Статия
 Византия, василевс, византийски йерархичен модел, средновизантийски период


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11743
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 424.

2. Цитирано в: Хрисимов, Н. Какво цели кан Крум с подновяване на договора от 716 година? – Сп. „Епохи“, т. XXV (2017), кн. 2, с. 430.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/