Византийският йерархичен модел от IX-XI в.


Кънев, Николай (2009) Византийският йерархичен модел от IX-XI в. Античная древность и средние века, вып. 39, Екатеринбург, 2009, 142-163. ISSN 0320-4472; ISBN 978-5-7525-4002-8


 
  Студия
 византийска рангова йерархия, Византия, йерархичен модел, средновизантийски период, титли, система на дворцово предимство


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11741
 Николай Кънев

7. Цитирано в: Йосиф Тодоровски, митрополит Тетовско-Гостиварски. Създаване и развитие на Македонската православна църква (от възникването ѝ до началото на 80-те години на ХХ век). Дисертация за придобиване на ОНС "доктор". Велико Търново, 2019 - 2 цитирания - на с. 38, бел. 34 и на с. 366.

5. Цитирано в: Атанасов, Г., Вачкова, В. и П. Павлов, Българска национална история, т. III: Първо българско царство (680-1018), В. Търново, 2015, с. 446.

6. Цитирано в: Георгиева, Катерина Колко е важно да бъде изобразено или за принципа – tempus fugit, non autem memoria, бел. 1 – В: История на света. Византийска империя. Носещи и носители на властта във Византия – достъпно към 23.10.2015 г. на адрес: http://istorianasveta.eu/pages/posts/noseschi-i-nositeli-na-vlastta-vv-vizantija-1-1013.php

3. Цитирано в: Павлов, П. Векът на цар Самуил, София, 2014, с. 63.

4. Цитирано в: Омельчук, В. В. Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії. Київ, 2014, 576 с. – на с. 524.

1. Цитирано в: Мохов, А. С. Византийская армия в середине VIII – середине XI в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013, с. 221.

2. Цитирано в: Мохов, А. С. Византийская армия в середине VIII – середине XI в.: развитие военно-административных структур. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013, с. 247.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/