Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес.


Кънев, Николай (2010) Новооткрит оловен печат на архиепископ на Ефес. В: Сборник с материали от Международна научна конференция “Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. Търново, 27-29 ноември 2008 г., I, В. Търново, 2010, 693-696. ISBN 978-954-524-743-9 (т. 1). COBISS.BG-ID: 1235324900


 
  Статия
 оловен печат, архиепископ, Ефес, Тракия, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11740
 Николай Кънев

3. Цитирано в: Станев, К. Тракия през ранното Средновековие, В. Търново, 2012, с. 68 и бел. 335.

4. Цитирано в: Станев, К. Тракия през ранното Средновековие, В. Търново: Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-730-0; COBISS.BG-ID: 1247570916 – цитирано на с. 62 и бел. 300.

2. Цитирано в: Грозданова, Г. Населението на Южна България VI-IX в. (по археологически данни). Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, София, 2011, с. 38

1. Цитирано в: Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria, Vol. 3, Sofia, 2009, p. 566-567.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/