Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle.


Кънев, Николай (2010) Note sur certains aspects de la politique extérieure de la Bulgarie à la deuxième moitié de IX-ème siècle. Сборник материалы XIII Международных научных Сюзюмовских чтениях “Проблема континуитета в византийской и поствизантийской истории”, Екатеринбург, 18-20 ноября 2010 г., Екатеринбург, 2010, с. 43-46. УДК 903/904. ББК Т3(0)3 + Т3(0)4 П 423.


 Разгледани са някои аспекти на външната политика на Симеон Велики, свързани с недопускането българската държава да бъде поставена в обръча на провизантийски и враждебно настроени към България съседи. Успехът на Симеон в това отношение правят възможни и големите му военни успехи срещу Византия.
  Доклад
 Симеон Велики, България, Византия, Великоморавия, сърби, маджари


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11739
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/