Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката).


Кънев, Николай (2011) Към въпроса за българското и за византийското политико-териториално присъствие в Северна Тракия през IX в. (с оглед данните на сфрагистиката). Оттука започва България. Сборник с материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 г., Шумен, 2011, 252-261. ISBN: 978-954-577-588-8. COBISS.BG-ID: 1244383460


 
  Статия
 България, Византия, Тракия, оловни печати, стратег, Крум, Изворово, тема Тракия, тема Македония, тема Месопотамия, българо-византийски отношения


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11737
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Marinov, Kirił. The Haemus Mountains and the Geopolitics of the First Bulgarian Empire: an Overview, Zbornik radova Vizantološkog instituta (ZRVI), LI, 2014, 17-32, p. 29.

2. Цитирано в: Marinow, Kirił. The Haemus Mountains and the Geopolitics of the First Bulgarian Empire: an Overview, Zbornik radova Vizantološkog instituta (ZRVI), LI, 2014, 17-32, p. 27, footnote 36.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/