СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ


Агаларева, Маринела (2012) СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ЕРОЗИОННО-АКУМУЛАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ДУНАВСКО КРАЙБРЕЖИЕ В: "Географски науки и образование", Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 95-101, ISBN 978-954-557-856-8


 На основата на анализа на количествената информация за средните многогодишни водни количества, количествата на плаващите твърди наноси, мътността, както и на антропогенния натиск (изграждане на язовири в коритото на главната река, микроязовири в обсега на приточните долини, добив на алувиални наслаги и водоснабдяване на промишлеността и населението), в доклада се извършва оценка на глобалните колебания на климата и тяхното въздействие върху състоянието, типа и динамиката на ерозионно-акумулативните процеси в Мизийския сегмент от Дунавския водосборен басейн. От извършения анализ и оценката за състоянието и динамиката на съвременните ерозионно-акумулативни процеси в доклада, ясно се демонстрират два периода в измененията на речното легло, в т. ч. и цялото корито на р. Дунав. В периода преди 1970 год. знакът на промените на средните коти на дъното на р. Дунав е положителен, т. е. доминирали са процесите от акумулативен тип и формиране на система от акумулативни тела в приустиевите участъци и Долнодунавското речно корито. Вторият период, след 1985 год., когато в речния двуединен морфодинамичен процес доминира ерозията или нерановесно състояние в развитието на речното корито, от което произтичат неблагоприятни и опасни последици. В заключение се изтъква, че е наложително регулярно да се извършва интердисциплинарна интегрирана социална-икономическа оценка на състоянието на Мизийския сегмент на трансевропейския Дунавски воден коридор във връзка с устройството, управлението и устойчивото развитие на Долнодунавското речно корито с прилежащия водосборен басейн.
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11730
 Маринела Агаларева

5. Личев, Тихомир. Неблагоприятни и рискови природни процеси и явления (географски аспекти). Актуални проблеми на сигурността: Сборник доклади от научна конференция - В. Търново, 13-14 ноември 2014 г., с. 30-38, НВУ - Изд. комплекс , 2016, ISBN 2367-7465конференция - В. Търново, 13-14 ноември 2014 г., с. 30-38, НВУ - Изд. комплекс , 2016, ISBN 2367-7465

4. Lichev, Tihomir. Adverse risk and natural processes and phenomena and National security of the Republic of Bulgaria", International scientific conference: Researching security - Approaches, concepts and policies, Volume IV, Skopje, 2015, p. 234-242, ISBN: 978-608-4532-76-7

2. Личев, Тихомир, Наталия Иванова. Ерозионно-акумулативни процеси и явления по Българското дунавско крайбрежие. Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020": Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие - Свищов, 6-7 ноември 2014 г., с. 73-78, АИ Ценов, 2014 ISBN: 978-954-23-1012-9

3. Личев, Тихомир, Наталия Иванова. Рискови природни процеси по Българското Дунавско крайбрежие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, 3-4 юли 2014 г., НВУ - Изд. комплекс , 2014, с. 59-65, ISBN 1314-1937

1. Железов, Г. Рискови природни процеси във Видинската низина − динамика, пространствени модели и превенция. В: Сб. "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-002-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/