МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN


Агаларева, Маринела (2013) МОРФОЛОГИЯ И НЕОТЕКТОНСКО РАЗВИТИЕ НА ИХТИМАНСКАТА КОТЛОВИНА MORPHOLOGY AND NEOTECTONIC DEVELOPMENT OF THE IHTIMAN BASIN В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис", В. Търново, 2013, с. 336-349, ISBN 978-954-2968-55-9


 Based on structural morphological analysis is considered morphology and neotectonic development of the Ihtiman basin. To reveal the mechanism of formation of graben formation and morphological structure as it typical asymmetrically shaped geological and geomorphological structure: southern, high, steep, massive, symmetrical shaped horst Board and northern, arched and sloping southeast side. The space between these two structural elements is imposed Mativir geodynamic region with a strong negative Quaternary and modern deformations. Against this background, assessment of dangerous geodynamic phenomena and processes: earthquakes, erosion-accumulative, gravity processes, floods and more.
  Статия
 neotectonics, structural geomorphology, morphology, basin, hazardous geodynamic phenomena and processes


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11729
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/