М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892


Гърмидолова, Мариана (2004) М. МОЙНОВА. Психодиагностичен комплекс графични тестове. - В: Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София: Веда Словена - ЖГ, 2004, 312-331 с. ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892 ISBN 954-8510-84-7(ч 2); COBISS.BG-ID 1044945892


 . Психодиагностичен комплекс графични тестове/Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Минчев – 2 част. София, 2004
  Студия
 . Психодиагностичен комплекс графични тестове/Ръководство за изследване на детето. Под ред. на Б. Ми


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  1171
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/