М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново:ПИК, 1999, 175 с. ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164


Гърмидолова, Мариана (1999) М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново:ПИК, 1999, 175 с. ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164 В. Търново ISBN 954 736 026 4; COBISS.BG-ID 1288328164


 Монографичното изследване е посветено на развитието на детската изобразителна дейност, развитието на детската рисунка и нейните елементи на изображение.
  Монография
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  1170
 Мариана Гърмидолова

17. Цит. на 30 стр. в: Ани Златева. Изкуството като средство за развиване на обучителния и творчески потенциал при деца и ученици със специфични обучителни трудности. - Педагогически форум. Тракийски университет, №1, 2019, с. 28 - 39. ISSN 2013‐ 1314‐7986. Справка: ПЕДАГОГИЧЕСКИ форум. Тракийски университет. – Стара Загора, 2013‐ 1314‐7986 (online)

13. Цит на с. 41, 42, 44 в: Елица Александрова. Специфични особености при изобразяване на формата при учениците от първи клас. Сб. доклади от научна конференция «Европейски стандарти в спортното образование», Враца 03-04.06. 2018. Ред. Проф. Стефан Стойков дпн. Враца: Ай анд Би, 2018, с. 41-45 ISBN: 978-619-7281-38-5.

14. Цит. на с.164 в: Елица Александрова. Специфика на изобразително-творческата дейност при работа със студенти. – В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Редакционна колегия: проф. д-р Маринела Михова, доц. д-р Евгения Тополска, гл. ас. д-р Светлана Ангелова. Рецензенти: проф. дпн Венка Кутева-Цветкова, доц. д-р Илиана Огнянова Петкова. В. Търново:Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», 2018, с. 161-170. ISBN 978-619-208-140-9

15. Цит. на с. 325 в: Пламен Легкоступ. Основи на изобразителното изкуство. Теория и практика. Велико Търново: Фабер, 2018, 327 с. ISBN 978-619-00-0718-0; COBISS.BG-ID 1285810148.

16. Цит. на с. 575 в: Нели Бояджиева. Актуални тенденции в научното развитие и приложение на принципа за възпитание, образование и терапия чрез изкуство в България. – В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. 22 D, факултет Педагогика. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“ , 2018, с. 569 – 579. ISSN 1314-6769 Справка от Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране: ГОДИШНИК на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет = Annual of “Konstantin Preslavsky” University, Shumen. Faculty of education and arts. - Шумен, 2012. ISSN 1314-6769 (print).

10. Цит. на с. 212 в: Марина Теофилова. Училище за художествено възпитание. Стара Загора: Дъга Плюс, 2014, 245 с. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172.

11. Цит. на с. 274 в: Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ. Теория и методика на изобразителното изкуство. София: Дедракс АД - София, 2014, 276 с. ISBN 978 954 01 3039 2; COBISS.BG-ID 1267020004.

12. Цит. на с. 67 в: Благомир Папазов. Изобразително изкуство. Методически постановки. Рецензенти: проф. д. п. н. Огнян Занков, проф. Димитър Чолаков. Научен редактор: проф. Валери Чакалов. В. Търново: Фабер, 2014, с. 200. ISBN 978-619-00-0026-6 COBISS.BG-ID 1262492900.

9. Цит на с. 240, 241, 242 в: Мая Димчева. Някои особености на детската изобразителна дейност в предучилищната и началната училищна възраст. - В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по Начална и предучилищна педагогика, т. 106. Редакционна колегия: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Ивайло Петров, доц. д-р Данка Щерева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, с. 237 - 247. ISSN 0861-8216 Справка: ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика = Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs. - София, 1993- Заб.: Продължение на Годишник на Софийския унив. "Св. Климент Охридски". Фак. за подготовка на детски и начални учители - ISSN C625-8891. ISSN 0861-8216 (print).

8. Цит. на с. 208 в: Николай Гюлчев. Изобразителната дейност в предучилищна възраст. Пловдив: Астарта, 2012, с. 228. ISBN 978-954-350-148-9; COBISS.BG-ID 1253154788.

6. Цит. на с. 108 в: Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 156 с. ISBN 978-954-524-696-8; COBISS.BG-ID 1230226660.

7. Цит. на с. 224 в: Николай Гюлчев. Композиция и художествено-изобразителната дейност на детето. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2009, с. 244. ISBN 978-954-524-695-1; COBISS.BG-ID 1230210276.

4. Цит. на с. 100 в: Борис Минчев. Психология на човешкото развитие. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2011, 208 с. ISBN 954-715-311-0; COBISS.BG-ID 1229187044.

5. Цит. на с. 108 в: Светла Георгиева. Приложение на рисувателните методики за изследване личността на деца, живеещи в различни социални условия (предучилищна възраст). – В „Сборник доклади на студентска научна сесия“, ч.2, 2008 : Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев", факултет „Природни науки и образование“, с. 104-108 ISSN 1311-3321 Справка: НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев” = Научные труды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- Заб.: Продължение на Научни трудове - Висше техническо училище "Ангел Кънчев" - Русе ISSN 0205-3322; ISSN 1311-3321 (print).

3. Цит. на с. 209 в: Пламен Легкоступ. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2006, 216 с.ISBN 978-954-524-509-1; COBISS.BG-ID 1243623396.

2. Цит на с. 58, 61 в: Марина Теофилова. Аспекти на графичното мислене. - Педагогика, 2003, (11), с. 54-61. Print ISSN 0861-3982; Online 1314‐8540; COBISS.BG-ID 1162587364. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИКА: месечно научно-теоретично списание. – София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование -ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237. ISSN 0861-3982 (print). СВЕТОВНА БАЗА ДАННИ:Web of Science 1314-8540 (online)

1. Цит. на с. 187 в: Петер Цанев. Изкуство, психопатологична образност и детски рисунки. София: Фондация Съвременно изкуство - София, 2002, 276 с. ISBN 954-91004-1-3; COBISS.BG-ID 1038069732.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/