М. МОЙНОВА. Играта и изобразителната дейност. В. Търново: Знак 94, 1999, 55 с. Ред. доц. д-р Кирил Цанков, Рецензент доц. д-р Валентина Колева ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412


Гърмидолова, Мариана (1999) М. МОЙНОВА. Играта и изобразителната дейност. В. Търново: Знак 94, 1999, 55 с. Ред. доц. д-р Кирил Цанков, Рецензент доц. д-р Валентина Колева ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412 В. Търново ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412


 игра, изобразителната дейност
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1169
 Мариана Гърмидолова

2. Цит. на с. 212 в: Марина Теофилова. Училище за художествено възпитание. Стара Загора: Дъга Плюс, 2014, 245 с. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172.

1. Цит. на с. 127 в: Николай Гюлчев. Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето. – Педагогически алманах, 2008, №2, с. 123-133. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) COBISS.BG-ID 1284186852. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- 1310-358X (print) 2367-9360 (online).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/