М. МОЙНОВА. Играта и изобразителната дейност. В. Търново: Знак 94, 1999, 55 с. Ред. доц. д-р Кирил Цанков, Рецензент доц. д-р Валентина Колева ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412


Гърмидолова, Мариана (1999) М. МОЙНОВА. Играта и изобразителната дейност. В. Търново: Знак 94, 1999, 55 с. Ред. доц. д-р Кирил Цанков, Рецензент доц. д-р Валентина Колева ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412 В. Търново ISBN 954-8709-48-1;COBISS.BG-ID 1034557412


 игра, изобразителната дейност
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1169
 Мариана Гърмидолова

3. Петя Конакчиева. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, №1, 2019, с. 21-40. Цит. на 26 с. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360

2. Цит. на с. 212 в: Марина Теофилова. Училище за художествено възпитание. Стара Загора: Дъга Плюс, 2014, 245 с. ISBN 978-954-9387-97-1; COBISS.BG-ID 1287731172.

1. Цит. на с. 127 в: Николай Гюлчев. Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето. – Педагогически алманах, 2008, №2, с. 123-133. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) COBISS.BG-ID 1284186852. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- 1310-358X (print) 2367-9360 (online).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/