Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица


Агаларева, Маринела (2006) Геоморфоложко развитие на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица Велико Търново


 В дисертационния труд детайлно са изследвани морфологията, строежът, структурата и етапите в развитието на региона между долините на реките Осъм, Янтра и Росица. На основата на проведения геоморфоложки анализ на региона и отделените линейни структури в морфоложката структура на изследвания регион са дешифрирани две обемни или площни структури – Осъмско-Янтренското структурно стъпало и Ресенско-Джулюнишко структурно понижение. Специално място в дисертационния труд е отделено върху изследването на генетико-възрастовата характеристика на инициалната денудационна повърхнина, нейното пространствено поведение и корелативните й наслаги, с оглед установяване на етапите на геоморфоложкото развитие на региона. Детайлно са изследвани морфологията, строежа, генезиса и спектъра на речните тераси по представителните надлъжни профили на долините на реките – Дунав, Осъм, Янтра и Росица. При геоморфоложките изследвания е установено и наличието на пластични склонови деформации под формата на гравигенни отсядания в обсега на долината на р. Студена или в околностите на с. Совата. На базата на проведения анализ на пространственото развитие на съвременните морфогенетични процеси е извършено райониране на региона или са установени пространствените параметри на потенциално застрашените или рисковите територии от протичането на опасни геодинамични процеси и явления – земетресения, свлачища, срутища, наводнения, дефлация, ерозия, пропадания в льосовите терени и др. Оценката на рисковите територии има определено приложно значение за организацията, управлението и устойчивото развитие на територията.
  Дисертация
 геоморфоложко развитие; обемни форми на релефа; генезис на релефа; морфология и възраст на денудационните нива; типове речно-долинна мрежа; льосов комплекс; неотектонски линейни структурни елементи; неблагоприятни и опасни геодинамични процеси
 Издадено
  11675
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/