Терминологичен речник по геоморфология


Агаларева, Маринела (2011) Терминологичен речник по геоморфология Велико Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 160 с., ISBN 978-954-803-0


 Терминологичният речник е научно-справочно издание, в което са систематизирани знания и познания или най-новите постижения в Науките за Земята. Обхванати са предимно отделните направления на съвременната геоморфология. Съдържат се кратки справки и обзорни статии от общогеоморфоложко естество, специализирани геоморфоложки и картографски термини, отнасящи се до строежа, структурата и морфоложкия облик на планетата Земя, както и на тяхното картографиране. Освен това са включени и термини, имащи важно морфотектонско значение и са намерили широко място в геоморфоложката практика. Този терминологичен речник се предлага за ползване от широк кръг специалисти – геолози, геоморфолози, океанолози и географи, имащи непосредствена връзка с изучаването на нашата планета в своите практически или интересуващи ги въпроси. Речникът е написан достъпно в лаконична и логична последователност и ще бъде необходима, полезна книга и ценно помагало за студенти, изучаващи природни науки и специалисти, занимаващи се с изследване на сложните взаимоотношения в природно-обществената система. Авторите на Термнологичния речник считат да продължи неговото усъвършенстване чрез издаване на текста на всяка статия в речника на CD, придружен от графики и цветни снимки за неговото онаглеждаване. Ето защо авторите, изготвили този Терминологичен речник ще бъдат много признателни на читателите си за техните бележки, препоръки, предложения и отзиви за подобряване и обогатяване на изданието.
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11674
 Маринела Агаларева

2. Стоянова, В. Методът DRESPI. Показатели, характеризиращи хидрогеоложките условия на залягане на грунтовите води в заливната тераса на река Огоста между село Мартиново и язовир „Огоста“. Сп. Проблеми на географията, 3–4, С., 2015, ISSN 0204- 7209

1. Геоморфология. Уикипедия, свобод-на енциклопедия. http://bg.wikipedia.org/wiki/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/