МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА


Агаларева, Маринела (2010) МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДОЛИНАТА НА РЕКА ЯНТРА В ОБСЕГА НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА В. Търново, В: "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа", Изд. "Ивис"


 Study the generation, deployment, conversion (and pirateriya and bifurcation) and the final shape of the river-valley network is an interesting and topical Morpho-tectonic problem. For its solution needs detailed analysis of the complex interactions between endogenic and exogenous Morphogenesis. The aim of this study is based on detailed structural and geomorphological studies to reveal the morphological features and history of development of the valley of the Yantra River.
  Статия
 geomorphology, river-valley network, structural forms of relief, geomorphological process
 Издадено
  11668
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/