Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика.


Цонкова, Димитринка (1998) Цонкова, Д. (Кадинова). Възможности за формиране на мотивация чрез уроците по ритмика. Личност. Мотивация.Спорт. Том 4. София: НСА ПРЕС, 1998, с. 99-103. ISBN 954-718-019-3


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  11640
 Димитринка Цонкова

2. Иван Маринов. Основни теоретични концепции за мотивацията в спорта. Сб. Изследвания на магистри по спортна психология. С., 2007. с. 107-114.

1. Васил Жечев. Мотивационна система за обучение и възпитание при млади футболисти. Изд. Агенция корект Благоевград, 2003 стр. 60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/