Цонкова, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020


Цонкова, Димитринка (2002) Цонкова, Д. Личностна мотивация за професията Учител по физическо възпитание и спорт. Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 Сб. Кинезиология 2002, Том 1. Науч. ред. Л. Петров. В. Търново : Бойка, 2002, с. 27-28. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11631
 Димитринка Цонкова

2. Милева, Е. Педагогиката на физическото възпитаниеи спорта – теоретични, практически и образователни измерения. Дисертационен труд за НС “доктор на науките”. В. Търново, 2015.

1. На с. 117 в: Милева, Е. Европейски измерения на спортнопедагогическото образование. С: Авангард Прима, 2012. ISBN 978-619-160-069-4; COBISS.BG-ID 1259807716

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/