ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри


Давидова, Теодора (2006) ДАВИДОВА, Т., М. Алексиева. Основна и допълнителна предварителна подготовка на студентите от педагогическите специалности за усвояване на учебния материал по Подвижни и спортно-подготвителни игри Съвременни аспекти на спортното образование, сборник научни статии, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 138-144, ISBN -10:954-524-517-4


 Предварителната подготовка на педагога е от изключително значение за ефективното провеждане на урока по физическо възпитание. Условно тя може да се раздели на два вида: основна и допълнителна. От многогодишни педагогически наблюдения по време на текуща и държавна практика на студенти от педагогически специалности на ВТУ се установява, че бъдещите педагози срещат редица трудности при двата вида подготовка. За изясняване на причините и подобряване на нивото на подготовка, авторите изследват процеса на обучение на две специалности Начална училищна педагогика и физическо възпитание (НУПФВ) и Начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ) в продължение на една учебна година, относно усвояване на учебния материал по „Подвижни и спортно-подготвителни игри“. Направен е анализ на изследването, целящ подобряване на процеса на обучение на студентите.
  Статия
 урок по ФВ и спорт, подвижни игри, методическа подготовка, педагози, начална и предучилищна педагогика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11615
 Теодора Давидова

1. Милева, Е. Педагогика на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения. Дисертация за присъждане на научна степен „доктор на науките”.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/