Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене


Давидова, Теодора (2006) Психофизическа готовност на състезатели по състезателно катерене Научно-методическо списание "Спорт и наука" 2006, бр.5-6. София: Издателска къща "Тип-топ прес", с. 186-194, ISSN 1310-3393 ; COBISS.BG-ID 1121090276 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=3&sid=43


 На съвременния етап на развитието на спортното катерене все по-нарастваща роля имат психологическите фактори в процеса на подготовката и изявата на спортиста. В повечето случаи именно тези фактори са решаващи. Състезателното катерене принадлежи към така наречените екстремни спортове. Определението „екстремни“ предопределя, че в хода на едно състезание възникват редица нестандартни ситуации с различна степен на сложност. Тези ситуации могат да бъдат от сложни до свръхекстремални в зависимост от силата и съдържанието на двата основни фактора на нестандартното ситуация – опасност и трудност. Целта на настоящото изследване е да характеризираме психофизическата готовност на национални състезатели по спортно катерене, формирана непосредствено преди участието им в състезание.
  Статия
 състезателно катерене, екстремни спортове, психо-физически качества, готовност, нестандартни ситуации


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11614
 Теодора Давидова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/