Помагало по методи на социалната работа


Тодорова-Колева, Мариела (2005) Помагало по методи на социалната работа Ред. Розалия Кузманова-Карталова, Велико Търново: Издателство Фабер, 255 с. ISBN 954-775-


 Учебно помагало за подготовка на студенти Социална педагогика, Социални дейности, Психология и др. Помагалото представя основен теоретичен материал съчетан с практически задачи и упражнения за самоподготовка и самообучение.
  Учебник / Учебно помагало
 методи на социалната работа, работа по индивидуален случай, групова работа, работа със семейства, работа с общности


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  11588
 Мариела Тодорова-Колева

5. 1. Златкова-Дончева, Катерина. Менторството и децата в риск. Менторството и децата в риск Бургас: ЛИБРА СКОРП, 2018, 288 с., ISBN:978-954-471-438-3 на страница 41.

3. Златкова-Дончева, К. Социално-педагогическа подкрепа на деца в риск чре зиновативен модел на мобилен център. Дисертационен труд, 2016.

4. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд, 2016.

2. Минев, Т. Социалната работа като дейност и обществена практика //Педагогически алманах, кн. 1, на страница 43..

1. Ганева, В. Теоретико-приложни аспекти на социалната работа //Годишник на СА »Д. А. Ценов« – Свищов,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/