Соматични фразеологични единици в българския и в японския език


Маринова, Катя (2016) Соматични фразеологични единици в българския и в японския език В. Търново


 Дисертацията се състои от увод, три глави (първа глава „Същност и специфика на фразеологичните единици в българския и в японския език”, втора глава „Съпоставителен анализ на фразеологични единици с десетте най-продуктивни соматизъма в българския и в японския език по състав и структура”, трета глава „Еквивалентност при фразеологичните единици с десетте най-продуктивни соматизъма в българския и в японския език”), заключение, библиография и приложение (Списък с японски ФЕ, в които влизат десетте най-продуктивни соматизъма според общия брой в българския и в японския език, включващ и техни български еквиваленти (фразеологични и нефразеологични).
  Дисертация
 соматични фразеологични единици, български език, японски език
 Непубликувано
  11579
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/