Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност


Маринова, Катя (2017) Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 36/2. (Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 3-4.06.2016). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, с. 145-160. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print)


 Разглеждат се видовете еквиваленти при фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език
  Доклад
 фразеологични единици, ръка/ръце, български език, японски език, еквиваленти
 Издадено
  11578
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/