Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма глава в българския и в японския език


Маринова, Катя (2018) Фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма глава в българския и в японския език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – IX. Сборник с доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” Велико Търново,13-14.11.2015/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Владимир Владов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 268-276. ISBN: 978-619-208-128-7


 Разглеждат се видовете еквиваленти при фразеологичните единици, включващи в своя състав соматизма „глава” в българския и в японския език
  Доклад
 фразеологични единици, глава, български език, японски език
 Издадено
  11577
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/