Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4


Давидов, Димитър (2004) Физическо възпитание в основно-образователна степен, начален етап І – ІV клас – методика на обучението. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4 Издателство „Бойка”, В. Търново, 2004. ISBN 954-9689-17-4


 В учебното помагало са разгледани и систематизирани съвременните представи, отнасящи се до, средствата, методите, особеностите на урока по физическо възпитание и методиката на оибучение по лека атлетика, гимнастика, подвижни игри, баскетбол и ритмика и танци.
  Учебник / Учебно помагало
 физическо възпитание, спортни игри, гимнастика, лека атлетика, плуване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1157
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/