ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности


Давидова, Теодора (2016) ДАВИДОВА, Т., Д. Тасева, К. Лазарова-Николова. Физическо възпитание на деца със специални образователни потребности Сборник доклади от Международна конференция-МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Варненски Медицински Форум, том 5, брой приложение 4, МУ - Варна, 2016, с.362


 Ползите от заниманията с физическа активност за всички деца, включително и за тези с увреждания, са безспорни. В настоящата научна разработка се отчита ефектът от проведен учебен процес по АФВ с ученици, посещаващи Дневен център за деца със СОП – гр. В. Търново за период от четири месеца.
  Доклад
 адаптирано физическо възпитание, обучение на деца със СОП


Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Health care and sport Public Health

 Издадено
  11545
 Теодора Давидова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/