Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения.


Пенчева, Ивалинка (2018) Ролята на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Медии и комуникации на 21. век, 2017/1, с.112-119. Рrint ISSN 2603-3089, Online 2603-3801. COBISS.BG-ID 1285464036


 Проблемите, с които се сблъсква една организация са постоянни и от различно естество. Те могат да бъдат структурни, технологични икономически, социални, технически, поведенчески и пр. Причините за възникване на проблеми в организациите могат да произтичат от външната и вътрешно организационната среда, а решаването им зависи от адекватното поведение на мениджмънта. Много често управленските решения се базират на интуицията и субективната преценка на мениджърите за правилно и неправилно, вземат се прибързано и не водят до постигането на конкретни резултати. Това е изключително неправилен подход, за чието преодоляване важно значение имат връзките с обществеността. Целта, която си поставяме с написването на настоящия доклад е да посочим значението на връзките с обществеността при изработването на управленски решения. Във връзка с постигането на целта е необходимо да се акцентира върху следните задачи: • определяне на етапите на процеса „Изработване на управленско решение“; • извеждане на дейностите, съдържащи се в управленската функция „Връзки с обществеността“, посредством които може да се подпомогне процесът „Изработване на управленско решение; • разработване на PR програма, свързана с изработването и оповестяването на управленски решения. Предметът на разработката е насочен към изучаване на процеса „Изработване на управленско решение“ и ролята на връзките с обществеността при неговото осъществяване. Обект на изследването е процесът „Изработване на управленско решение“. Настоящата разработка съдейства за усъвършенстване на процеса „Изработване на управленско решение“ посредством осъществяване на управленската функция „Връзки с обществеността“. Така проблемите от заплаха се превръщат във възможност за усъвършенстване и постигане на организационно развитие.
  Статия
 връзки с обществеността, управленско решение, организационно развитие


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  11539
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/