България и инициативата „Партньорство за открито управление“.


Пенчева, Ивалинка (2017) България и инициативата „Партньорство за открито управление“. Сборник статии от Първата научна конференция „Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“. В. Търново, 17-18 ноември 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 278-287. ISBN987-619-208-139-3. COBISS.BG-ID 1289815268.


 Partnership for open management is an initiative through which commitments can be undertaken to encourage transparency, empowerment, corruption control, and use of new technologies, all aiming at achieving better management. The initiative is based on the principle of cooperation of all sides which show an interest and would like to be involved in any of these activities. The present paper aims at intensifying the public interest towards open management, at enhancing the understanding and participation of citizens in the realization of this global initiative. As a result, the transparency in the management will increase and accountability on part of the institutions and state authorities will be achieved.
  Статия
 open management, transparency, cooperation, corruption, citizen participation, commitment.


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  11538
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/