Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение.


Пенчева, Ивалинка (2016) Система за оценка на управлението на груповото трудово поведение. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. НВУ „В. Левски“, В. Търново, 20-21 октомври 2016 г., В. Търново: ИК на НВУ "В. Левски", т. 6, с. 249-259. Print ISSN 1314-1937, Online 2367-7481. НРС.


 Resume: In order to be effective the management of the social systems has to be evaluated. Applying only one criterion will not lead to the desired result. This paper presents a view for establishing a system of criteria for evaluating the results of the management of groups' labour behaviour
  Доклад
 management, system, criteria, group, effectiveness.


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  11537
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/