Основи на управлението.


Пенчева, Ивалинка (2016) Основи на управлението. Велико Търново: Абагар, 616 с. ISBN: 978-619-168-147-1, COBISS.BG-ID 1274817252.


 Книгата обхваща базисни и актуални проблеми на управлението. Съдържанието е предназначено за различни видове читатели - студенти и хора от практиката в т. ч.и такива, които пряко са ангажирани с управление. Целта, която си поставят авторите е чрез включените в съдържанието теми, ползващите разработката да станат открити, прозрачни и ефективни мениджъри, а така също и да участват активно в процеса на управление. В резултат на изучаването на застъпените проблеми не само се предоставят знания и развиват умения, но се провокира мислене и активности, които формират управленски компетенции.
  Книга
 управление, системи, мениджъри, управленски процес, управленски функции, власт, организация управленски подходи, принципи, методи, управленски решение, структура, технология мотивация, конфликти, промяна, организационна култура.


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  11534
 Ивалинка Пенчева

1. Klimentinova, I. The impact of environment on the process of communication in business organizations, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, ISSN 2603-4093, с. 232, 233.

2. Pavlov, V. Development of the management functions, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, ISSN 2603-4093, с. 208.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/