Цонкова, Д., В. Богданова. Програми за извънурочна туристическа дейност. Сб.Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова


Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д., В. Богданова. Програми за извънурочна туристическа дейност. Сб.Туристически и спортни практики в училище. В. Търново, Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова Сб. Туристически и спортни практики в училище. В. Търново : Фабер, 2007, с. 57-62. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236, Състав., науч. ред. Д. Цонкова


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11531
 Димитринка Цонкова

2. на с. 459 в: Цонкова, П. Какво мотивира учениците да участват в кампанията „Движи се и победи". В: Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСА ПРЕС, С., 2013, с. 459-464. ISSN 978-954-718-371-1.

1. Георгиева, Н. Модел за толерантност, партньорство и взаимопомощ чрез училищен спорт и туризъм. – В: Сб. Доклади от Национална конференция на учителите. Сливен, 2009

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/