Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека.


Цонкова, Димитринка (2008) Необходимост от целенасочено формиране на физическата готовност като компонент на професионалната готовност на човека. Сб. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Д. Митрополия, ИК НВУ„В. Левски”, 2008, с. 161-168. ISBN 978-954-713-092-0


 В научната разработка в теоретичен аспект се изяснява същността на физическата готовност в структурата на професионалната готовност, като се обосновава необходимостта от нейното целенасочено формиране в процеса на обучение, осъществяван в образователните институции.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11508
 Димитринка Цонкова

1. Георгиева, Я. Физическата кондиция и моториката на студентите от инженерните специалности за професионалната им реализация – Дисертация ОНС „доктор“. ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2014.

2. Желев, Н. Оптимизиране на физическата подготовка на курсантите от НВУ „В. Левски“. Дисертация ОНС „доктор“. В. Търново, 2014

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/