Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5


Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д. Спортната дейност в тим билдинг програмите. Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5 Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Т. 13, ч. 2. София : НСА ПРЕС, 2008, с. 33-38. ISBN 978-954-718-229-5


 Във фокуса на статията е спортната дейност при използване на методиката за психологически тренинг „Тим билдинг” (Team building). Изяснена е неговата роля за изграждане на екипа от служители в дадена фирма, бизнес компания или учреждение. Акцентът е поставен върху потенциалните възможности на спортната дейност за целенасочено моделиране на поведението на отделната личност в рамките на екипа. Описани са най-практикуваните тим билдинг програми, в които водеща е двигателната активност със спортна насоченост. Научно е обяснен смисълът от ефекта, който се постига. Специално внимание се обръща на факта, че в резултат от съвместното осъществяване на атрактивни спортнодвигателни дейности, преживяването на съпътстващите ги положителни емоции се пренася и в деловата работа, а това има градивно значение за сплотяване на служителите и произтичащата от това по-добра екипна работа във фирмата.
  Статия
 team building program, psychology training, sports activity, sport animation.


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  11504
 Димитринка Цонкова

1. На с. 120 в: Гърков, В. Туризъм и анимация в туризма. София : НСА прес, 2019. ISBN 978-954-718-569-2; COBISS.BG-ID 1288783588

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/