Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836


Цонкова, Димитринка (2008) Цонкова, Д., Л. Петров. Агресивността на учениците през погледа на спортния педагог. Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836 Сб. Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации. Състав., науч. ред. Д. Кайков, М. Малчев. В. Търново : Фабер, 2008, с. 40-45. ISBN 978-954-400-003-5; COBISS. BG - ID 1229828836


 Целта на статията е да се представи мнението на спортните педагози относно агресията като явление и нейните прояви сред 14-16-годишните ученици. Информацията за вида и характера на агресивните прояви сред учениците през погледа на учителите по физическо възпитание и спорт е ценна, защото се предполага, че в процеса на съвместната дейност децата са по-открити в поведението си, споделят по-откровено своите преживявания и изразяват непринудено мнението си.
  Статия
 спортен педагог, агресия, агресивност, спортна дейност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  11500
 Димитринка Цонкова

4. Бичоку, Е., Л. Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания. Велико Търново: Ай анд Би, 2015.136 с. ISBN: 978-954-9689-97-6

2. на с. 42 : Цолова, В., Й. Иванов. Физическото възпитание във висшите училища-нов методичен подход. София : Авангард Прима, 2013. ISBN 978-619-160-238-4; COBISS.BG-ID 1265315556;

3. Цолова, В. Модел за усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание във висшите училища. Дисертация ОНС „доктор“. В. Търново, 2013

1. Стойчев, Чавдар. Ефективност на двигателното обучение на учениците от V – VІІІ клас в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация. Дисертация ОНС „доктор“. Шумен, 2010

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/