Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор)


Симеонов, Димитър (2009) Градовете на България /от София до Мелник/ (съавтор) Изд., “Ковачев”, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9


 Книгата ”Градовете на България” обхваща 253 града (до 2008 год.). Тя е предназначена за много широк кръг читатели с интереси към селищната тематика. За всеки град са включени природогеографски, икономгеографски и социални характеристики – природна среда; климатични показатели; демографски показатели и тенденции; стопанска дейност; промишленост; транспортни връзки; благоустройство; просвета; култура; исторически данни за възникване и развитие на града през вековете и имената, които е носил; природни и антропогенни забележителности; музеи; паметници; храмове; важни събития и личности. доц. д-р Димитър Симеонов е автор на текста за градовете от областите: Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, както и на табличните приложения.
  Книга
 градове, селищна мрежа, географско положение, туристически забележителности


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11490
 Димитър Симеонов

3. Янков, Р. 2011. Динамика на селското население в България (1985-2011 г.) и проблемите на обезлюдяването. В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Том VІ, В. Търново, 2013, с. 423-432,

2. Дойков, В. 2010. Силистра многовековна и многолика. Изд. “Ковачев”

1. Алексиев, Ал. 2009. http://alexanderalexiev.blogspot.com/2009/04/blog-post_28.html [12.12.2013]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/