Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика.


Давидов, Димитър (2004) Анализ на проведените изпитни уроци по физическо възпитание на студенти-стажанти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика. Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят” ВТУ 15-16 окт. 2004. В. Търново - 2004


  В научната разработка са показани основните грешки, които допускат студентите – стажанти при провеждането на уроци по физическо възпитание в края на преддипломната си педагогическа практика. С тази разработка авторите целят оптимизираме практико-методическа им подготовка.
  Доклад
 урок по физическо възпитание, студенти-стажанти.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1149
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/