География на общественото здраве в България. Социални аспекти


Симеонов, Димитър (2014) География на общественото здраве в България. Социални аспекти Изд. „СТИКЕРИ-БЕ”, Варна, 2014, 204 с. ISBN 978-619-90173-1-9


 В монографичния труд акцентът е насочен върху изясняване регионалната организираност на системата на общественото здраве в България. В подкрепа са представени теоретичните основи на социалната география, като обобщаващо е твърдението, че социалната география като клон на социално-икономическата география, има обект за изследване обществото. Предметът й се отнася към териториалната организация на социалната сфера, неделима част от която е географията на общественото здраве. Последната е неизменно свързана и с географията на населението, което подчертава научното преливане на част от тяхното съдържание. Времевият хоризонт на проучването е ограничен между 2001-2011 г., като на места е преобладаващо ситуационно ориентиран.
  Монография
 общественото здраве, здравни ресурси, здравно-демографска характеристика, качество на живот, областен модел за оценка


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Health care and sport Public Health

 Издадено
  11488
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/