Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България


Симеонов, Димитър (2012) Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България В: Сб. Трета научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2012., с. 196-206. ISBN 978-954-2968-55-9


 Social-geographical dimensions of higher education in Bulgaria are analyzed for the period 2006/2007 - 2010/2011 school years. European and national priorities are indicated. The leading trends in the system development are highlighted. A significant amount of statistical information is processed.
  Статия
 Higher education, The Bologna Process, Europe 2020 Strategy, Doctoral programme, Sex Structure


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11473
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/