Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 ; COBISS.BG-ID – 1043143652 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043143652


Давидов, Димитър (2004) Изследване на някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 ; COBISS.BG-ID – 1043143652 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043143652 Формиране на готовност за оцеляване. Издателство НСА “В. Левски”. С, 2004. с.50-58. ISBN-954-718-132-7 ; COBISS.BG-ID – 1043143652 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043143652


 В настоящето научно съобщение са изследвани някои личностни черти на младежи след оказано експериментално въздействие. Използваният въпросник съдържа скали за невротичност, спонтанна агресивност, локализация на контрола, занижена самооценка и социална желателност.
  Статия
 младежи, личностни черти.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1147
 Димитър Давидов

1. Николов Д. Изследване на личностни черти на юноши. Сборник научни статии „Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта – 2012“, Издателство „Фабер“ 2013. с. 108- 113. ISBN: 978-954-400-872-7 ; COBISS.BG-ID – 1255468004 ; Цит. на с. 113. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1255468004 статия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/