Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване. - Наука & спорт. 2004, бр. 4, с. 31-37. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Възможности за усъвършенстване на обучението по плуване. - Наука & спорт. 2004, бр. 4, с. 31-37. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 4. 2004


 
  Статия
 
 Издадено
  11468
 Цветанка Дилова-Нейкова

2. на с. 194 в: Несторов, Я., А. Църова. Промени във физическата подготвеност на студентите от морските специалности. Сб. от Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта: 11 Международна научна конференция, София, 2019 г., Ред. колегия Анджелина Янева, София: "Св. Климент Охридски", с. 191-201. ISSN 1314-2275

1. на с. 209: Иванова, В. , Г. Дякова (2008). Модели за здравна промоция при физическото възпитание на студенти. Стара Загора: Trakia Jurnal of Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 3, р. 207 – 211. ISSN 1312-1723; COBISS.BG-ID - 1121722084

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/