География на населението /общ курс/ (съавтор)


Симеонов, Димитър (2009) География на населението /общ курс/ (съавтор) Изд., “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 2013, 143 с. ISBN 978-954-524-702-6


 Учебникът е предназначен основно за студенти изучаващи специалностите „География”, История и география”, „Български език и география”, "Културен туризъм" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, както и към студенти, ученици, учители и заинтересовани лица от цяла България. Структурата е съобразена със заложеното в сходни учебни програми и осигурява теоретико-методологична основа от задължителните знания. Тя е конструирана: 1. География на населението като научно направление и учебен курс. 2. Брой на населението в света. Динамика на броя. Преброявания на населението. 3. Разпределение на населението в света. Гъстота на населението. 4. Естествено възпроизводство. Демографски преход. 5. Раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението в света. Демографска политика. 6. Полово – възрастова структура на населението. 7. Миграции на населението (определение и видове). 8. Големите миграции през XIX и XX в. 9. Семейства и домакинства. 10. Икономическа активност на населението. 11. Расов състав на населението. 12. Етнически състав на населението. 13. Религиозен състав на населението. 14. Селско и градско население в света. Последователността на въпросите е съобразена с взаимната обвързаност на основополагащите термини и научни факти в демографската наука. Те са изградени от теоретична и методическа части, които са дидактически обвързани. Целта е обучаващите се да познават теоретичните постановки по съответната тематика и да овладеят понятийния апарат на науката.
  Учебник / Учебно помагало
 география на населението, естествено възпроизводство на населението, демографски структури


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11459
 Димитър Симеонов

2. Шефкъ, Л. 2012. Етнодемографска характеристика на област Шумен. В: Сб. Международна научна конференция: “Географски науки и образование”. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 212-216, ISBN 978-954-557-653-3

1. Събева, П. 2010. Дидактико-географска проекция на етнокултурното многообразие на Балканите. В: Сб. Научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. Изд. „Ивис”, В. Търново, с. 94-109, ISBN 978-954-8387-84-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/