Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор)


Симеонов, Димитър (2007) Област Велико Търново /География, туристически обекти и забележителности/ (съавтор) Изд., “Фабер”, Велико Търново, 2007, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2


 Предмет на икономгеографски анализ в настоящата монография се явяват водещи елементи в туристическия сектор на област Велико Търново, като природните и антропогенни туристически ресурси. Използваният пространствен модел се измества от общата областна територия към туристическото развитие в десетте общини. Акцентирано е върху информацията за най-популярните и значими туристически обекти.
  Монография
 природни туристически ресурси, антропогенни туристически ресурси, област Велико Търново, туристически обекти


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11451
 Димитър Симеонов

1. Некова, М. 2012. Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация. В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. Изд. „Ивис”, В. Търново, с. 206-220, ISBN 978-954-2968-13-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/