Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. с. 382-387. ISBN 954-577-217-4


Давидов, Димитър (2004) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора им на професията “учител по физическо възпитание” (анкетно проучване). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. с. 382-387. ISBN 954-577-217-4 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004. (стр. 382-387) ISBN 954-577-217-4


 Анкетното проучване цели да се проучат мотивите за избора на професия"учител по ФВ" на кандидат-студенти за специалностите Педагогика на обучение по физическо възпитание и начална училищна педагогика и физическои възпитание. Анкетирани са 118 кандидат-студенти (94 мъже и 24 жени.
  Доклад
 мотивация, кандидат-студенти, учител, физическо възпитание.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1145
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/