Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия. Сб. от научна конференция "40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 362-370. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172


Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Методика за специализирана физическа подготовка на младежи с професионална ориентация към сухопътните войски на българската армия. Сб. от научна конференция "40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий” 2005, с. 362-370. ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2003


 
  Доклад
 
 Издадено
  11448
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/