Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 77-79. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020


Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Изследване влиянието на идеомоторната тренировка върху някои качества на вниманието. Сб. от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", Велико Търново, 25-26 октомври 2002 г. Ред. Л. Петров. Велико Търново: Бойка, 2003, т. ІІ, с. 77-79. ISBN 954-9689-11-5; COBISS.BG-ID 1041378020 „Бойка”, Велико Търново, 2003


 
  Доклад
 
 Издадено
  11445
 Цветанка Дилова-Нейкова

3. на с. 166: Лекина, Д., А. Божкова,Increase of results during swimming training of exercising and non-exercising students. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) 17(1), Art 25, 2017. ISSN: 2247 - 806X; (SJR - 2015 = 0.456), https://efsupit.ro/index.php/archive?id=83:vol-17-issue-1-march-2017&catid=1

1. на с. 137: Лекина, Д., Анализ на успеваемостта при обучението по плуване на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски. Спорт и Наука, 2014, бр. 6, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404

2. на с. 54: Лекина, Д.,Диагностика на придобитите теоретични знанията при обучението по плуване на студентите от групите по учебната дисциплина. Спорт и Наука, 2014, бр. 6, с.54-57. ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1277426404

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/