Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ. Сб. от Международна конференция “Технологии, сигурност, екология”. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: УИ ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 2001, кн. № 70, с. 395-400. ISSN 0861-0312


Дилова-Нейкова, Цветанка (2001) Сравнителен анализ на физическите и функционални възможности на студентки с различен брой часове по физическо възпитание в курса им на обучение във ВТУ. Сб. от Международна конференция “Технологии, сигурност, екология”. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: УИ ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 2001, кн. № 70, с. 395-400. ISSN 0861-0312 ВВОУ „В. Левски”, В. Търново, 2001


 
  Доклад
 физически качества, функционално състояние, тестове за физическа дееспособност, студенти
 Издадено
  11437
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/