Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. - В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. Велико Търново: УИ ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33-36. COBISS.BG-ID 1025793252


Дилова-Нейкова, Цветанка (1993) Нормативи за подбор и ориентация на студенти в профилираните групи по спортна стрелба. - В: Научно-практически аспекти на физическото възпитание. Велико Търново: УИ ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33-36. COBISS.BG-ID 1025793252 ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991.


 
  Статия
 
 Издадено
  11434
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/