Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. / Бр. Маринов. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х ; COBISS.BG-ID – 1043104996 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043104996


Давидов, Димитър (2004) Физическата подготовка в НВУ”Васил Левски” на съвременния етап. / Бр. Маринов. Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Издателство НСА „В. Левски”, С, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х ; COBISS.BG-ID – 1043104996 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1043104996 Национална сигурност, физическа подготовка, спорт. Научна конференция Физическа подготовка, спорт и национална сигурност, София, 13-14 май 2004. Ред. Николай Атанасов. София: Издателство НСА „В. Левски”, 2004, с. 168-176 ISBN 954-718-136-Х ; COBISS.BG-ID 1043104996 Бр. Маринов


 Докладът третира военно-нормативната среда в НВУ като екстремална за младите курсанти от І курс и адаптацията им към тази среда. Застъпени са и актуални проблеми на физическата подготовка в НВУ свързани с военно образователната реформа.
  Доклад
 Физическа подготовка, НВУ”Васил Левски”, курсанти, реформа, Българска армия.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1143
 Димитър Давидов

1. Желев, Н. Сравнителна характеристика на Програмата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България. Кинезиология, 2011,Сборник трудове от III Международна научна конференция проведена във В. Търново на 27-28 октомври 2011 год. Научен редактор проф. д-р Людмил Петров. Издателство I&B 2011 г. с. 242- 252. ISSN 1313-244X ; COBISS.BG-ID – 1125170916 ; Цит. на с. 251. http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1432546447903644 доклад

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/