Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България


Симеонов, Димитър (2004) Състояние на аграрното стопанство и предизвикателства пред аграрната политика на България – В: Сб. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременност”, В. Търново, 2003, Ред. Иван Харалампиев и др. В. Търново: Изд. „Фабер“, 2004, с. 22-28. ISBN 954-775-331-2. COBISS.BG-ID 1042478308


 Провежданата аграрната политика и извършваната аграрна реформа в България предполагат фундаментални промени в отговорностите на различните правителствени и неправителствени институции. Държавното регулиране на тези процеси се характеризира със специфични подходи и форми на реализация. Осигуряването на парични средства за финансиране и реализацията на специални програми са един от тези подходи и форми. Страната е изправена пред предизвикателството да създаде реално функционираща правна, институционална и финансова система за осигуряване на тази политика и то за изключително кратко време, съобразно променените политически и икономически условия. Липсата на координирана политика и необходими умения за привличане на инвеститори, неефективни браншови организации в аграрното стопанство са основни предизвикателства пред новата аграрна политика.
  Статия
 аграрно стопанство, аграрна политика, аграрна реформа


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11426
 Димитър Симеонов

1. Цитирано в: Dimitrov, S., Desenvolvimento da agricultura búlgara na Região Centro-Norte. MAJOR ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – Planning Policies and Territorial Reestructuring in European Peripheries, MILENA PRESS, BUCAREST, 2012, 115-126. Цит. на с. 125.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/