Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област


Симеонов, Димитър (2003) Регионални различия в развитието на аграрното стопанство на Търговищка област – В: Сб. Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, Научни трудове, кн. №73-І, В. Търново, 2003, В. Търново: Изд. Нац. воен. унив. „В. Левски“, 2003, с. 303-306, ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID 1119810532


 The following article attempts to reveal the contemporary regional differences in the development of agriculture in Targovishte region. A close observation of these differencies results in the formation of two agrarian regions with different level of specified production. The author outlines basic problems of those regions and the need of optimizing their agricultural organization, which could be achieved via the fulfillment of the aims specified in the agricultural policy.
  Статия
 agriculture, agricultural policy regional development, productive regions, plant-growing, livestock farming, economic branching


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11424
 Димитър Симеонов

1. Цитирано в: Шефкъ, Л., М. Пенерлиев. 2013. Съвременни демографски проблеми в селските територии на област Шумен. В: Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. В. Търново, 10 май 2013, Ред. Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 171-177. ISBN 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756 Цит. на с. 177.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/