Дисертационен труд на тема: "Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическото технологично обучение на студенти (домашен бит и техника)". Научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по домашен бит и техника. Защитена пред Специализиран научен съвет по педагогика, Комисия №18, Протокол №13 от 14.10.2004 г. Диплома №29408/27.12.2004 г. COBISS.BG-ID 1241932772


Симеонова, Катя (2004) Дисертационен труд на тема: "Изследване на проблемно-субектното пространство в частнодидактическото технологично обучение на студенти (домашен бит и техника)". Научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по домашен бит и техника. Защитена пред Специализиран научен съвет по педагогика, Комисия №18, Протокол №13 от 14.10.2004 г. Диплома №29408/27.12.2004 г. COBISS.BG-ID 1241932772 София


 Теоретично и емпирично се изследва феномена проблемно-субектно пространство в методическото обучение на студенти по начално технологично обучение. В основата на експерименталното обучение е проблемно-базираното обучение (problem-based learning, PBL) като продуктивна стратегия на обучение във висшето образование.
  Дисертация
 проблемно-субектно пространство, частнодидактическо обучение
 
  1142
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/