Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем


Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем - В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: СБК, 2005, с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9


 Прави се критичен сравнителен анализ на съществуващите в българското музикознание възгледи за навлизането и битието на тоналното мажоро-минорно мислене в България през Възраждането и първите десетилетия на ХХ век. Оспорва се разпространето мнение, че тоналното музикално мислене е усвоено в България през ХІХ в. в рамките на градската песенна и инструментална култура. За пръви път се издига идеята за национално-специфично "некласическо битие" на класико-романтичната тоналност при първите български
  Студия
 историко-теоретичен подход, тонално мислене, усвояване на мажоро-минорна система, некласическо състо


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1141
 Марияна Булева-Петрова

2. Хвърката, Здравка. Детските и училищни песни на Добри Христов. Основни групи и методически цели, отразени в сборниците „Рой звездици" и „Изворчето пее“. - В: Образование, общество, личност. Сборник статии. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, с. 231-245. ISBN 978-619-202-032-3. Страница 233

1. Рачева, Искра. Българските възрожденски песни. Проблеми на мелоса и жанра. Част І. - Българско музикознание, 2007, 2, с. 5-38. Print ISSN: 0204-823Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/